Filipenses 2:11 (Mar-Yah)(Peshitta)

Filipenses 2:11 (Mar-Yah)(Peshitta)

Filipenses 2:11 (Mar-Yah)(Peshitta)

 

[1] No compilado Siríaco (Peshitta), a palavra usada para “YaHWeH” é “Mar-Yah (= Senhor Yah)” (Mt 1:22 – Mt 2:15 – Mt 21:42 – Mt 22:44 – Mt 27:10 – Mc 12:29 – Lc 20:42); “Mar-Yah (= Senhor Yah)” é a mesma palavra usada para se referir a Jesus (Yeshua) (Filipenses 2:11).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------