Talmud (Sites de Pesquisa)

Talmud (Sites de Pesquisa)

 

Talmud Babilônico (sefaria.org)

Talmud Babilônico (come-and-hear.com)(incompleto)

Talmud Babilônico (judeo-christian-research)(incompleto)

Talmud Babilônico (sacred-texts.com) (incompleto)

Talmud Babilônico (halakha.com)(incompleto)

Talmud Babilônico (jewishvirtuallibrary.org)(incompleto)

Talmud (PDF)

 

[1] A palavra TALMUD significa "estudo"; existem dois TALMUDs: o TALMUD de Jerusalém e o TALMUD Babilônico (Talmud Bavli); o TALMUD Babilônico é o mais importante;

[2] O TALMUD Babilônico é dividido em seis ORDENS (sedarim; singular: seder), a saber, ZERAIM, MOED, NASHIM, NEZIKIN, KODASHIN e TEHOROT.

[3] Cada ordem é dividida em TRATADOS (masekhtot; singular: masekhet).

1. ZERAIM (sementes): Berachot - Pe'ah – Demai – Kilayim - Shevi'it – Terumot - Ma'asrote - Ma'aser Sheni – Hallah – Orlah - Bikkurim 

2. MOED (Festival): Eruvin - Shakalim - Rosh Hashana - Shabbat - Pesachim - Yoma - Hagiga - Beitza - Sukkah - Moed Katan - Taanit - Megillah 

3. NASHIM (mulheres): Yevamot – Ketubot – Nedarim – Kiddushin – Nazir – Sotah - Gittin 

4. NEZIKIN (Danos): Bava Kama - Bava Metzia - Bava Batra - Sanhedrin - Maccot - Shevuot - Eduyyot - Avoda Zara - Horioth - Avot 

5. KODASHIN (utensílios sagrados): Zevahim – Menachot – Hullin – Bechorot – Arachin – Temurah – Keritot - Me'ilah – Tamid – Middot - Kinnim 

6. TEHOROT (purezas): Keilim – Oholot - Nega'im – Parah – Tehorot - Mikva'ot – Niddah – Machshirin – Zavim - Tevul Yom – Yadayim - Uktzim